(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

अं.क्र.नावपंचायत समितीपदमोबाईल नंबरई-मेल
1 श्री .अनिल र.बागलबारामतीगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02112-222402bdobaramati02@gmail.com
2 श्री. किरणकुमार धनवडेभोरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02113-222538bdobhor1@gmail.com
3 श्री. प्रशांत काळेदौंडगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02117-224611bdodaund62@gmail.com
4 श्री. भूषण जोशीहवेलीगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)020-26061053bdohaveli1@gmail.com
5 श्री. सचिन खुडेइंदापूरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02111-223136bdo.indapur11@gmail.com
6 श्री. सचिन सुर्यवंशीजुन्नरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02132-222030junnarbdo@gmail.com
7 श्रीम. प्रमिला वाळुंजआंबेगावगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02112-222402 
8 श्री. महेश डोकेशिरूरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02138-222121bdoshirur123@gmail.com
9 श्री.विशाल शिंदेखेडगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02135-222043bdokhedpune@gmail.com
10 श्री.सुधीर पी.भागवतमावळगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02114-235442bdo.maval@gmail.com
11 श्री. सुधीर भागवतमुळशीगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)020-22943122bdomulshi2013@gmail.com
12 श्रीम. अमिता गावडेपुरंदरगट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02115-222332bdopurandar@gmail.com
13 श्री.पंकज शेळकेवेल्हागट विकास अधिकारी (वर्ग-१)02130-221222bdo.velhe11@gmail.com
14 श्रीम. शितल बुलबुलेदौंडसहा. गट विकास अधिकारी 02138-222121bdoshirur123@gmail.com
15 श्री. दत्तात्रय भालेरावमुळशीसहाय्यक गटविकास अधिकारी020-22943122bdomulashi2013@gmail.com
16 श्री. जयराम काळू लहामटेपुरंदरसहाय्यक गटविकास अधिकारी02115-222332bdopurandar@gmail.com
17 श्री. नंदन तुकाराम जरांडेबारामतीसहाय्यक गटविकास अधिकारी02112-222402bdo.baramati123@gmail.com
18 श्री. भाऊसाहेब बोरकरभोरसहाय्यक गटविकास अधिकारी02113-222538bdo.bhor1@gmail.com
19 श्रीम. शितल बुलबुलेदौंडसहाय्यक गटविकास अधिकारी02138-222121bdoshirur123@gmail.com
20 श्री. शिवाजी झुंबर नागवेहवेलीसहाय्यक गटविकास अधिकारी020-26061053bdohaveli@gmail.com
21 श्री. निलेश बुधवंतजुन्नरसहाय्यक गटविकास अधिकारी02132-222030junnarbdo@gmail.com
22 श्री. डी. व्ही. ढवळेखेडसहाय्यक गटविकास अधिकारी02135-222043bdokhedpune@gmail.com
23 श्री. संताजी जाधवमावळसहाय्यक गटविकास अधिकारी02114-235442bdo.maval@gmail.com
24 श्रीमती. अर्चना तुकाराम कोल्हेआंबेगावसहाय्यक गटविकास अधिकारी02112-222402 
25 श्रीमती. अर्चना तुकाराम कोल्हेआंबेगावप्र.गट विकास अधिकारी02133-244529bdoambagon2017@gmail.com
26 श्री. उत्तम साखरेवेल्हाप्र.गट विकास अधिकारी02130-221222bdo.velhe11@gmail.com
27 श्री. रामचंद्र शिंदेइंदापूरप्र.सहाय्यक गटविकास अधिकारी02111-223136bdoindapur11@gmail.com
28 श्री. राम जगतापशिरूरप्र.सहाय्यक गटविकास अधिकारी02138-222121bdoshirur123@gmail.com